Let’s play with Virtualization: How-to add Hyper-V role?

The following is a sample chapter from the e-Book: Windows Server 2012 R2: How to install and add roles?: (Desktop Experience). Enjoy reading!

If you are bad at IT, you’re going to be really bad at virtualization.” Steve Chambers

What is Hyper-V?

As the successor to Windows Virtual PC, Hyper-V was introduced as part of the operating system Windows Server 2008. Since then, although younger than his competitors, has managed to take gain the sympathy of systems administrators around the globe thus being listed as second in the virtualization platforms market share. When speaking about service delivery capabilities of Windows Server 2012 R2, then naturally in a general sense it can be said that Hyper-V as well as any other service in the operating system it is a service that enables the realization of a virtual environment. In specific terms, Hyper-V provides the service which you can use to create and manage virtual machines and their resources. Thus, each virtual machine is a virtualized computer system that operates in an isolated executable environment. Like that, it will be possible to run multiple operating systems simultaneously.

Hyper-V architecture is based on a hierarchical format or levels where the first level represents the main element such as hypervisor which constitutes the Hyper-V virtual platform. In order for the host computer to accommodate the hypervisor, this computer is required to support virtualization technologies which are based on processors such as Intel VT and AMD Virtualization. Thus, hypervisor is accommodated at the root and has direct access to hardware devices. The root component then creates branch parts that represent isolated executable environments. Specifically, the branch part represents a logical unit of isolation that has no access to hardware devices. Then, on these parts will be possible to run guest operating systems. Components such Virtualization Service Providers (VSP) and Virtualization Service Consumers (VSC) through logical channels for communication in-between-the-parts VMBus enable communication between the root portion and the branch parts.

How to add Hyper-V role?

Now that you are familiar with the simplicity of using Server Manager when it comes to adding roles in Windows Server 2012 R2, just click on its icon or tile and start the process of adding the Hyper-V role on your server. Once the Server Manager window opens up, click Add Roles and Features. The wizard for adding roles and features is shown as in Figure 1. Following the self-descriptive process with few more clicks at the Next button you will successfully complete the process of adding the Hyper-V role on your server.

The Add Roles and Features Wizard will open as shown in Figure 1. Accept the Role-based or feature-based installation option and click Next button.

figure62

Figure 1. Based on your scenario choose the appropriate installation type

While ensuring that the right server is highlighted from the server pool accept the Select a server from the server pool option and then click Next button as shown in Figure 2.

figure63

Figure 2. The server pool lists your server(s)

From the list of the roles select Hyper-V role as shown in Figure 3.

figure64

Figure 3. The Roles list in Windows Server 2012 R2

Click Add Features button when the Add features that are required for Hyper-V pop-up window as shown in Figure 4. Then click Next button to continue adding the Hyper-V role.

figure65

Figure 4. The necessary features for adding the Hyper-V role

There’s no feature required for adding a Hyper-V role at this stage thus just click Next button as shown in Figure 5 to proceed to the next step.

figure66

Figure 5. The Features list in Windows Server 2012 R2

The Figure 6 displays the Hyper-V definition and the things to note regarding Hyper-V installation. Click Next to proceed.

figure119

Figure 6. Definition and functionalities explained

Virtual machines require virtual switches to communicate with other computers, thus select your available network adapter in order to create the virtual switch as shown in Figure 7.

figure120

Figure 7. Creating virtual switch while adding Hyper-V role

If you will be doing live migrations of virtual machines on your network, then better select the available option Allow this server to send and receive live migrations of virtual machines as shown in Figure 8. Click Next to continue adding Hyper-V.

figure121

Figure 8. Enabling your server to send and receive live migration

To conserve disk space consumption, specify the appropriate path where you will store the virtual machines by clicking at Browse buttons. Click Next to proceed.

figure122

Figure 9. Setting up the default store for the virtual machines

Confirm installation selections for the Hyper-V role by clicking the Install button.

figure123

Figure 10. Click at Restart the destination server automatically if required checkbox to restart your server

When installation progress reaches the end click Close button to close the Add Roles and Features Wizard. The server will restart automatically.

figure124

Figure 11. The server restart is required to finish Hyper-V installation

In Conclusion

Despite the fact that virtualization requires powerful hardware, consumes more power, requires more cooling, more data storage, faster processors, more memory, multiple network interfaces, slow scalability and shaky security; yet virtualization remains the No.1 choice by businesses when it comes to information systems deployment for the sake of providing network services. To say that it is the cost that forces businesses to make such a choice, it seems like that’s not the adequate argument for this assertion! It is noteworthy, that throughout the years and decades virtualization knew how to push forward the business processes, in particular creating a sound platform for the technologies to come. One such technology is cloud computing. Thus, this makes the future of virtualization to be more than guaranteed!

Take your time to share your experience within Comment’s section if you are using Microsoft’s Hyper-V for virtualization. Thank you!

Hope you’ll find this post informative.

Advertisements

Windos Server 2012: Virtualizimi me anë të Hyper-V

“Nëse nuk jeni i mirë në teknologjinë e informacionit, aspak më i mirë nuk do të jeni as me Virtualizimin.” Steve Chambers

Sipas fjalorit Merriam-Webster etimologjia e fjalës “virtual” rrjedh nga fjala latine “virtus”, ndërsa po sipas këtij fjalori definicioni për fjalën “virtual” është “të ekzistoj në esencë apo në të vërtetë sado që formalisht nuk njihet ose pranohet.” Ndërsa sipas autorit Alan Freedman në “The Computer Desktop Encyclopedia” fjala “virtual” definohet si “një mbiemër që shpreh një gjendje të pakufishme dhe pa përmbajtje.” Përmes rreshtave në vijim do të shpalosim konceptin virtual nga perspektiva e Microsoft përmes Windows Server 2012 dhe rrethinës së tij për virtualizim Hyper-V.

Na ishte njëherë…

Gjithçka filloi ne vitet e 60-ta kur IBM po eksperimentonte me sistemin IBM M44/44X. Ishin inxhinierët e IBM që të parët përdorën termin virtualizim për të realizuar një platformë kompjuterike simuluese të quajtur makinë virtuale e cila përbëhej nga softueri nikoqir apo programi kontrollues si dhe nga softueri mysafir. Kështu, lindi koncepti i virtualizimit me anë të cilit u bë e mundur që në një platformë harduerike të vetme të realizohet një makinë virtuale e cila do bënte të mundur simulimin e më shumë se një softueri mysafir ku secili nga këta do të ekzekutohej në mënyrë ta pavarur nga tjetri. Si rrjedhojë e këtij inovacioni, IBM në vitin 1966 me anë të sistemeve IBM CP-40 dhe IBM CP-67 demonstroi konceptin e quajtur virtualizim i plotë. Në vitin 1974, në gjeneratën e tretë të makinave kompjuterike, Popek dhe Goldberg vendosen definicionin për makinën virtuale duke e quajtur atë dublikatë efikas i izoluar i makinës reale. Ishte kjo periudha kur kompjuterët po drejtoheshin nga qarqet e integruara të cilat më vonë do të njihen me emrin procesorë apo mikroprocesorë. Ne gjeneratën e katërt, shpikja e mikroprocesorit bëri të mundshëm prezantimin e minikompjuterëve në fund të viteve të 70-ta, të cilët pastaj do t’ua hapin rrugën mikrokompjuterëve të cilët sot i njohim me emrin kompjuterët personal. Të gjitha këto zbulime si dhe shumë të tjera si në aspektin harduerik ashtu edhe atë softuerik mundësuan që koncepti i virtualizimit të mos mbetet thjeshtë vetëm një koncept historik por te formësohet dhe shtrihet gjithandej botës së teknologjisë informative si:

 • në rrjetet kompjuterike (virtualizimi i rrjeteve kompjuterike),
 • në sistemet operative (virtualizimi i kujtesës),
 • në aplikacione softuerike (virtualizimi i aplikacioneve),
 • në teknologjitë për ruajtjen e të dhënave (virtualizimi i disqeve),

Metodat e virtualizimit të serverëve

Në ditët e stome, në përgjithësi njihen tri metoda të implementimit të virtualizimit të serverëve:

 1. Emulacioni i sistemit operativ – mundësia e ekzekutimit të izoluar dhe të sigurt të një apo më shumë sistemeve operative në një server fizik të vetëm në të cilin softuerët mysafirë përdorin resurset të njëjtin softuer mikpritës. Disa nga aplikacionet për virtualizim të këtillë janë: Solaris Containers, SWsoft, etj.
 2. Emulacioni i harduerit – mundëson fshehjen e karakteristikave fizike te sistemit kompjuterik nga përdoruesit duke e shfaqur një platformë tjetër abstrakte me qëllim që të ekzekuton softuerin në një mjedis të ndarë nga resurset harduerike thelbësore. Aplikacionet me të shquara për emulacion të harduerit janë: VMware, Hyper-V dhe VM VirtualBox.
 3. Paravirtualizimi – është metodë e virtualizimit në të cilin ofrohet ndërfaqës softuerik për makinën virtuale e cila nuk simulon harduerin por ofron API të posaçëm për të modifikuar softuerin mysafir. Vlen të përmenden këtu aplikacionet për virtualizim si: Xen, VMware ESX, etj.

Çfarë është Hyper-V?

Si pasardhës i Windows Virtual PC, Hyper-V u prezantua si pjesë përbërëse e sistemit operativ Windows Server 2008. Që atëherë, edhe pse në moshë më të re sesa konkurrentët e tij, sërish ka arritur të përfitoj simpatinë e administratorëve të sistemeve gjithandej globit duke u renditur si i dyti në tregun botëror të platformave për virtualizim. Fakti që nga pjesa e mësipërme mësuam historikun dhe përkufizimin e virtualizimit, është e arsyeshme të formulojmë pyetjen se çfarë është Hyper-V? Meqë po flasim për shërbimet e sistemit operativ Windows Server 2012, atëherë natyrshëm në kuptimin e përgjithshëm do të përgjigjemi që Hyper-V si edhe çdo shërbim tjetër në këtë sistem operativ është shërbim i cili mundëson realizimin e një rrethine virtuale. Nga aspekti specifik, gjithnjë sipas Microsoft, Hyper-V ofron shërbimin të cilin mund të përdorni për ti realizuar dhe menaxhuar makinat virtuale dhe burimet e tyre. Kështu, secila makinë virtuale paraqet një sistem kompjuterik të virtualizuar që operon në një mjedis ekzekutues të izoluar. Në këtë mënyrë, do të jetë e mundur të ekzekutohen sisteme operative të shumta njëkohësisht.

Arkitektura e Hyper-V është e bazuar në formatin hierarkik apo të niveleve ku në nivelin e parë qëndron hipervizori si elementi kryesor i Hyper-V i cili përbën platformën virtuale. Në mënyrë që hipervizori të akomodohet në kompjuterin nikoqir kërkohet që ky kompjuter të përkrah teknologjitë e virtualizimit të cilat janë të bazuara në procesor si p.sh. Intel VT dhe AMD Virtualization. Kështu, hipervizori akomodohet në pjesën rrënjë dhe ka qasje të drejtpërdrejtë në pajisjet harduerike. Pjesa rrënjë më pastaj realizon pjesët degë që paraqesin mjediset ekzekutuese të izoluara. Pjesa degë paraqet njësinë logjike të izolimit e cila nuk ka qasje në pajisjet harduerike. Pastaj, në këto pjesë do të jetë e mundur të ekzekutohen sistemet operative mysafire. Janë komponentët Virtualization Service Providers (VSP) dhe Virtualization Service Consumers (VSC) që përmes kanalit logjik për komunikim në-mes-të-pjesëve VMBus bëjnë të mundur komunikimin në mes të pjesës rrënjë dhe pjesëve degë.

Si ta instaloni Hyper-V?

Tashmë që jeni njohur me thjeshtësinë e përdorimit të panelit Server Manager kur bëhet fjalë për shtim të roleve në Windows Server 2012, mjafton të klikoni në ikonën apo kuadratin e tij dhe të nisni procesin e shtimit të rolit apo të instalimit të Hyper-V. Pasi të jetë shfaqur ndërfaqësi i panelit Server Manager, klikoni tek vjegëza Add Roles and Features në pjesën e Welcome to Server Manager të panelit Server Manager. Kështu, ju keni nisur ekspertin për shtimin e roleve dhe të tipareve në server si në figurën 1. Me anë të klikut në butonin Next dhe atë disa herë në mënyrë të njëpasnjëshme ju do ta përmbyllni me sukses procesin e shtimit të Hyper-V në serverin tuaj.

Figura19

Figura 1. Shtim i rolit të Hyper-V në Windows Server 2012

Ndërfaqësi i Hyper-V Manager

Mbase është thjeshtësia e këtij ndërfaqësi që ka bërë të fiton simpatinë e administratorëve të sistemeve! Ndërfaqësi i Hyper-V Manager është i thjeshtë dhe funksional si në figurën 2 dhe përbëhet nga:

 • paneli pemë – paraqet serverin apo serverët fizikë në të cilët është akomoduar hipervizori (Hyper-V)
 • makinat virtuale – këtu do të shfaqen makinat virtuale të realizuara nga ju apo të importuara
 • fotografia e çastit – regjistrim i parametrave të nevojshëm për restaurim të një apo më shumë makinave virtuale
 • paneli për veprim – opsionet e nevojshme për të punuar me makinat virtuale

Figura20

Figura 2. Ndërfaqësi i Hyper-V Manager në Windows Server 2012

Konkluzioni

Edhe përkundër faktit që kërkohet harduer më i fuqishëm, konsum më i madh i energjisë, numër më i madh i sistemeve për ftohje, hapësirë më e madhe për ruajtjen e të dhënave, procesorë më të shpejtë, kujtesë më e madhe, ndërfaqës të shumtë të rrjetit si dhe karakterizohen me shkallëzim të ngadaltë dhe siguri të luhatshme; sërish virtualizimi mbetet zgjedhja Nr. 1 e bizneseve kur bëhet fjalë për realizim te sistemeve informative me qëllim të ofrimit të shërbimeve në rrjet. Të thuhet se është kostoja ajo që i detyron bizneset te bëjnë një zgjedhje të këtillë, duket sikur nuk paraqet një argument të fuqishëm për këtë pohim! Vlen të përmendet, se virtualizimi gjatë gjithë këtyre dekadave dhe viteve dëshmoi se din te shtynë përpara proceset e biznesit, ne veçanti të krijon platformë të shëndoshë për teknologjitë qe do vijnë. Një nga ato teknologji qe po priten me shume kureshtje nga bizneset është edhe cloud computing. Kjo bën që e ardhmja e virtualizimit të jetë më se e garantuar!

Shpresoj që ky postim të jetë informues për ju të dashur lexues.

paqe dhe shëndet,

Bekimi

Bekim Dauti’s Blog | Bekim Dauti’s Vlog

Top Skills for 2016 by Ed Tittel

As that inimitable and always sly soothsayer, Yogi Berra, once said: “It’s like deja vu, all over again,” when it comes to chart-topping IT skills and technical areas for 2016. There are some recurring themes here to be sure, but also some newer technologies that promise to take up residence on the short list of what’s hot for next year.

Pearson IT Certification

In composing my final 2015 blog post for Tom’s IT Pro on Tuesday, I picked the following areas as “rife with opportunity and interest” for 2016: Big Data, Cyber Security, Virtualization (including SDN and NFV), and Cloud Computing. I also recommended some related articles at TIP in these topic areas:

Consequently, I was pleased to see Cisco blogger Gary Pfitzer make some highly similar picks in his end-of-year post featuring “five favorites” for IT job roles. These include:

 • Network Engineers
 • Security and cybersecurity professionals
 • Business analysts
 • Cloud architects/integration
 • Data Scientists

What’s tried and true in this mix is networking, security, Big Data, and the cloud. New elements include topics related to the Internet of Things (IoT) which cross into some or all of these areas, plus SDN and NFV (which promise to replace lots of networking hardware with virtualized software equivalents). One thing seems sure: there are lots of interesting areas and technologies waiting for IT pros to tackle, and skill up on, that should be quite helpful to their career prospects. I suggest some prospecting for same, including the resources available right here at PITC, as you start staking your own claims in one or more of these areas.

Enjoy, and Happy New Year, too. May your 2016 be safe, prosperous, and full of career enhancement and satisfaction.

Note:

The article was originally published by Ed Tittel @ TechTarget: IT Knowledge Exchange on December 30th, 2015. It is reproduced on this blog with an author’s permission.