Windos Server 2016: How to setup a DHCP server?

The following is a sample chapter from the e-Book Windows Server 2016: How to setup your server? (Desktop Experience) Enjoy reading!

Try tomorrow’s operating system today.” Microsoft

What is DHCP?

The Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) is a computer network protocol that assigns dynamic IP addresses to computers on a network.

How DHCP works?

The working principle of DHCP briefly is described through the acronym DORA which means Discovery, Offer, Request, and Acknowledgement.

How to add a DHCP role?

Like any other role in Windows Server 2016, including Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) can be added through Server Manager.

figure1

How to complete DHCP configuration?

Click the Notifications icon and then click on Complete DHCP configuration.

figure2

How to add a DHCP scope?

A scope is a range of IP addresses assigned to computers requesting a dynamic IP address. A scope must be added and configured prior to assigning dynamic IP addresses to computers. To do so, complete the following steps:

[Complete the following steps in Domain Controller (WinServer2016)]:

 • click at the Start button
 • click at Windows Administrative Tools
 • click at DHCP, and then shortly the DHCP Manager window opens

figure3

 • from the tree on the left side of the window expand the DHCP server
 • select the IPv4 and then from the More Actions menu on the right side of the window click New Scope
 • click Next button on the Welcome to the New Scope Wizard

figure4

 • type the name and description for this scope then click Nextfigure5
 • define the scope address range and provide the subnet maskfigure6
 • in case you need to exclude IP addresses from the specified rangefigure7
 • specify the lease duration for your IP addresses and click Next buttonfigure8
 • confirm that you want to configure these options now and click at Next buttonfigure9
 • add the IP address of your default gateway and click Nextfigure10
 • specify the parent domain and DNS server(s) on your network

figure11

 • if you have Wins server on your network add them herefigure12
 • confirm that you want to activate this scope now and click Nextfigure13
 • click Finish button to close the Completing the New Scope Wizardfigure14
 • on DHCP Manager you will notice that your scope is **Active**

figure15

Hope you’ll find this post informative.

Advertisements

e-Book: Windows Server 2016 – How to install and add roles?

Whom this book is for?

This e-Book is designed to get you started with Windows Server 2016. That said, this e-Book is for anyone who is making the first steps into network operating systems in general, and Windows Server 2016 in particular. The lessons are presented in a step by step format accompanied by snapshots. Other than that, this e-Book proves to be a handy informational source for the well-established system administrators as it covers Windows Server 2016 Technical Preview 5 sys admin tools. However, this e-Book is not intended to provide the in-depth explanations of each and every role and feature that the Windows Server 2016 TP5 is providing. Instead, with step-by-step instructions driven by targeted, easy-to-understand graphics, this e-Book explains and shows you how to use the roles, features, functions, and quirks of the Windows Server 2016 TP5. With the guidance provided by this easy to follow resource, you will quickly install, add roles, configure features and setup your Windows Server 2016 TP5 server.

e-Book Windows Server 2016

Windows Server 2016 – How to install and add roles? @ Amazon Kindle Shop

Product Details

 • File Size: 3666 KB
 • Print Length: 182 pages
 • Simultaneous Device Usage: Unlimited
 • Publisher: Bekim Dauti; 1 edition (May 23, 2016)
 • Publication Date: May 23, 2016
 • Sold by: Amazon Digital Services LLC
 • Language: English

Table of Contents

Table of Contents

Introduction
Chapter 1: Downloading Windows Server 2016 Technical Preview 5
Chapter 2: Installing Windows Server 2016 Technical Preview 5
Chapter 3: Adding Active Directory Domain Services (AD DS) and Domain Name System (DNS) roles
Chapter 4: Adding a Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) role
Chapter 5: Adding Hyper-V role
Chapter 6: Adding Web Server (IIS) role
Chapter 7: Adding Print and Document Services (PDS) role
Chapter 8: Adding Fax Server role
Chapter 9: Adding Remote Access role
Chapter 10: Adding Remote Desktop Services (RDS) role
Chapter 11: Adding MultiPoint Services (MPS) role
Chapter 12: Adding Network Policy and Access Services (NPAS) role
Chapter 13: Adding Windows Server Update Services (WSUS) role
In Summary
Appendix A: Downloading Windows 10 Enterprise
Appendix B: Videos about Windows Server 2016
Thank You!

Thank You!

Thank you for your time and consideration to purchase, download and read my e-Book! If you’ve liked this e-Book and want to participate actively in the further improvement process, then please e-Mail your:

 • comments
 • suggestions, and
 • observations

at BekimDauti@BekimDauti.com. I will read them with pleasure and will try to include your comments, suggestions, and observation in the next editions of this e-Book.

Dear readers, hope you find this post informative.

peace and blessings,

Bekimi

Bekim Dauti’s Blog | Bekim Dauti’s Vlog | e-Books @Amazon Kindle Store

Windows Server 2012: Si ta instaloni DHCP?

“Implementimet e Big Linux kanë arritur pikën ku ajo është bërë një problem i vërtetë për administratorët që nuk kanë mjete të mira për të menaxhuar serverët dhe desktopët e tyre.” Nat Friedman

Pavarësisht se temat e shpalosura në artikujt paraprak në përgjithësi i adresohen sistemit operativ të rrjetit, në veçanti pothuajse në secilin nga këta artikuj produkti kryesor për të cilin ofrohen hapat praktik është Windows Server 2012. Nëse kemi parasysh pohimin se një sistem operativ i rrjetit duhet të jetë i “aftë” të ofron veglërit për administrim të avancuar të shërbimeve të rrjetit, atëherë Windows Server 2012 padyshim që është një sistem operativ i rrjetit i cili në infrastrukturën e rrjetit ofron shërbime me tipare të reja dhe të zgjeruara. Virtualizimi, hapësira e disqeve, rrjeti, infrastruktura virtuale e desktop, platforma e uebit dhe aplikacioneve, dhe shumë të tjera janë vetëm disa nga kategoritë e shërbimeve të rrjetit ku Windows Server 2012 shfaq potencialin e vet të vërtetë. Në këtë linjë të diskutimit, në këtë artikull dhe ata pasues do të njihemi me disa nga rolet e Windows Server 2012 që mundësojnë administrim të avancuar.

Çfarë është Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)?

Në thelb, Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) është protokoll i rrjetit kompjuterik i cili klientët i furnizon me adresa të IP. Principi i punës së DHCP shkurtimisht përshkruhet përmes akronimit DORA (në Ang. Discovery, Offer, Request dhe Acknowledgement). Në një rrjet kompjuterik, kur ju të ndizni kompjuterin tuaj atëherë në procesin e ngritjes së sistemit operativ shërbimi i DHCP në klient (në Ang. DHCP Client) transmeton kërkesën për adresë të IP. Në fakt, kjo kërkesë është përpjekje për të identifikuar nëse ka apo jo një server DHCP (në Ang. DHCP Server). Kur serveri DHCP të pranon mesazhin DHCPDISCOVER nga klienti, serveri rezervon një adresë të IP për klientin dhe kërkesës së tij i përgjigjet me mesazhin DHCPOFFER që përmban adresën e IP dhe elementet shoqëruese si: maska e nënrrjetit (në Ang. subnet mask), porta e parazgjedhur (në Ang. default gateway), informacioni për jetëgjatësinë e adresës së ofruar (në Ang. lease duration) si dhe adresa e IP të serverit DHCP. Klienti do ti përgjigjet kësaj oferte me mesazhin DHCPREQUEST duke konfirmuar interesimin për adresën IP të ofruar. Në anën tjetër, serveri DHCP me të pranuar mesazhin DHCPREQUEST inicion fazën e mirënjohjes (në Ang. acknowledgement) ashtu që kërkesës së klientit i përgjigjet me një paketë DHCPPACK e cila përmban informacionin konfigurues (të sipërshënuar) të kërkuar nga klienti. Kështu kompletohet vlerëdhënia e adresës së IP nga serveri DHCP për klientin DHCP.

Si ta instaloni Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)?

Si çdo rol tjetër në Windows Server 2012, ngjashëm edhe Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ofrohet si rol i cili mund të shtohet përmes panelit Server Manager si në figurën 1. Duke klikuar në Add Roles and Features në pjesën e Welcome to Server Manager të panelit Server Manager ju e nisni ekspertin për shtimin e roleve dhe të tipareve në server. Duke klikuar butonin Next disa herë ju do ta përmbyllni me sukses procesin e shtimit të DHCP në serverin tuaj.

Figura51

Figura 1. Shtimi i rolit të DHCP në Windows Server 2012

Konkluzioni

Që nga Windows NT 3.5 e deri në Windows Server 2012, Microsoft vazhdimisht është përpjekur që të prezantoj shërbime të reja të rrjetit. Interesant është fakti, që Microsoft ia ka dalë mbanë që krahas prezantimit të roleve të reja në versionet e sistemeve operative për serverë gjithashtu ka arritur të ruaj edhe thjeshtësinë e punës me këto shërbime. Kështu, krahas respektit të treguar për administratorët e sistemit, Microsoft ka ngritur në një nivel tjetër administrimin e sistemeve operative për server. Përderisa Microsoft përmes sistemeve operative për server ofron shërbime të numërta për rrjetin e korporatës, njëkohësisht përdorimi dhe menaxhimi i shërbimeve dhe resurseve në rrjetin e korporatës, sado kompleks të jetë ai, administrohen nga konzola qendrore e infrastrukturës së rrjetit.

Shpresoj që ky postim të jetë informues për ju të dashur lexues.

paqe dhe shëndet,

Bekimi

Bekim Dauti’s Blog | Bekim Dauti’s Vlog